De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op onze website, webshop en fysieke winkel!

Lavida Fashion
Eenmanszaak mevrouw Lavida Houblon
Grote Markt 16
3300 Tienen (BE)
GSM: (+32)-(0)497 67 93 60
www.lavidafashiontienen.be
lavidafashiontienen@gmail.com
Ondernemingsnummer BE0713484488

ALGEMENE VOORWAARDEN

De Klant-consument heeft het recht aan Lavida Fashion mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van mevrouw Lavida Houblon, eenmanszaak handelend onder de benaming Lavida Fashion, gevestigd te Grote Markt 16 - 3300 Tienen (BE), met maatschappelijke zetel te Nieuw Overlaar 53 - 3300 Tienen (BE), BTW BE0713484488, RPR Leuven, (hierna "Lavida Fashion") biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel (webshop) online aan te kopen in de Nederlandse taal.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Lavida Fashion moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Lavida Fashion aanvaard zijn.

Sommige namen en merken die gebruikt worden zijn door nationale en internationale wetten beschermd. De gebruiksrechten, de reproductierechten en de intellectuele rechten met betrekking tot deze site zijn het exclusieve eigendom van Lavida Fashion. Ze mogen niet worden gereproduceerd of aan het publiek meegedeeld, tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lavida Fashion.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO (€), steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lavida Fashion niet. Lavida Fashion is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lavida Fashion is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst, op de contactgegevens die worden vermeld onder Artikel 9.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lavida Fashion. Lavida Fashion kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

1. Bestelling/plaatsen van een order

De Klant vult het elektronisch bestelformulier in volgens de aanwijzingen op de website van Lavida Fashion. De bestelling wordt opgemaakt bij de laatste stap voor betaling, nl. wanneer de Klant op de overzichtspagina van zijn bestelling drukt op "Plaats bestelling". De Klant dient echter wel eerst onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden. Dit doet hij door voorafgaand aan zijn bestelling "Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden" aan te vinken of door op "Accepteren" te drukken nadat hij de Voorwaarden online gelezen heeft via de link op de webshop. De Klant kan enkel op "Plaats bestelling" drukken nadat de algemene voorwaarden op voormelde manier werden aanvaard. Door te drukken op de knop "Plaats bestelling" erkent de Klant gehouden te zijn tot betaling wanneer Lavida Fashion zijn order heeft aanvaard.

2. Orderbevestiging

Lavida Fashion bevestigt de bestelling altijd per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingse-mail is verstuurd, is de koopovereenkomst nog niet definitief tot stand gekomen.

De orderbevestiging die de Klant ontvangt wanneer hij een bestelling plaatst via deze website is slechts een bevestiging dat Lavida Fashion de bestelling goed ontvangen heeft. Lavida Fashion behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen (grote bestellingen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders).

3. Betaling

De volledige betaling van de bestelling gebeurt op het moment van bestelling en gebeurt uitsluitend door de betaalmiddelen voorgesteld op de website van Lavida Fashion. Indien Lavida Fashion vaststelt dat de door de Klant bestelde producten niet in voorraad zijn op het moment van bestelling, wordt de levering automatisch uitgesteld en brengt Lavida Fashion de Klant hiervan op de hoogte.

In het uitzonderlijke geval dat de bestelling door Lavida Fashion niet aanvaard wordt en de betaling reeds werd uitgevoerd, wordt het door de Klant betaalde bedrag aan de Klant teruggestort.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via kredietkaart (Visa, Mastercard of American Express)
• via debetkaart (Bancontact, Maestro, Payconiq)
• contant (cash), fysieke vestiging gelegen: Grote Markt 16 - 3300 Tienen (BE). (enkel bij aankoop in de winkel, niet bij online bestelling!)

Lavida Fashion is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

4. Factuur

De Klant ontvangt steeds een bestelbon en factuur na betaling en levering.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Alle leveringen gebeuren pas na volledige ontvangst van betaling door de Klant.

Producten besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België en Nederland.

Lavida Fashion voorziet gratis levering in héél België vanaf een bestelling van 75,00 EURO incl. BTW.

De levering gebeurt door bpost, naamloze vennootschap van publiek recht.
Hoofdzetel: Muntcentrum, 1000 Brussel, Belgie
Tel: +32 2 201 11 11 ; email: service.center@bpost.be
BTW BE0214.596.464 - https://www.bpost.be
Standaard kosten van de levering (verzending en verpakking):
Belgie: 6,50 EURO
Nederland: 7,50 EURO

(Dit zijn de tarieven van bpost die elk moment door hen kunnen worden aangepast.)

De Klant ontvangt een track&trace code via e-mail zodat hij de status van de levering kan opvolgen.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten (bijvoorbeeld de kost van het heropsturen van de goederen). In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan Lavida Fashion in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Indien de bestemmeling niet aanwezig is bij de levering wordt een bericht achtergelaten door bpost. De Klant/bestemmeling kan dan contact opnemen om een tweede aanbieding (zonder extra kosten) af te spreken.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen op het door de Klant opgegeven leveringsadres geleverd binnen de 5 werkdagen, uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld schriftelijk worden gemeld aan Lavida Fashion (verkeerde of ontbrekende goederen) of bpost (schade of onvolledige bestelling).

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Lavida Fashion was geboden.

De Klant kan het aangekochte artikel in de winkel komen afhalen desgewenst (zonder verzendingskosten).

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Lavida Fashion.

De Klant zal er zich van onthouden (gedeeltelijk) onbetaalde goederen weg te schenken, door te verkopen of zich hiervan op eender welke wijze te ontdoen.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Lavida Fashion te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht (enkel voor Consumenten)

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Tijdens deze periode van 14 kalenderdagen mag de Klant het goed slechts in die mate uitpakken voor zover het noodzakelijk is om de goederen te inspecteren. Het gekochte goed moet in zijn oorspronkelijke staat worden teruggezonden.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt."

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Lavida Fashion, Grote Markt 16 te 3300 Tienen (BE), tel: (+32)-(0)497 67 93 60, lavidafashiontienen@gmail.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Lavida Fashion heeft meegedeeld, terugzenden aan mevrouw Lavida Houblon - Lavida Fashion - Nieuw Overlaar 53 - 3300 Tienen. De Klant mag desgewenst de goederen ook persoonlijk overhandigen in de fysieke winkel aan mevrouw Lavida Houblon - Lavida Fashion - Grote Markt 16 - 3300 Tienen (BE) of aan Ann Benne (haar mama). De Klant is op tijd als hij de goederen terugzendt/terugbrengt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Lavida Fashion zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren (onverwijderde etiketten), gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Lavida Fashion alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Lavida Fashion op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Lavida Fashion wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Lavida Fashion geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Lavida Fashion betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

• de levering van goederen waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

• de levering of verstrekking van goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Lavida Fashion geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

• de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde gepersonaliseerde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Het risico en bewijslast van tijdige uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht ligt bij de Klant.

Artikel 8: Garantie (wettelijke garantie enkel voor consument-Klant)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de Klant-consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

De consument-Klant geniet de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbindt Lavida Fashion zich ertoe het defecte goed (of onderdeel daarvan) kosteloos te vervangen of herstellen.

Defecten die niet onder de garantie vallen:

- Normale slijtage van zolen, hakken en kleding

- Afslijting tip bij schoenen door normale slijtage van buitenaf

- Hielbeschadiging

- Gebreken veroorzaakt door verkeerd of intensief gebruik

- Gebreken veroorzaakt door overmatige transpiratie

- Kleurafgave en/of verkleuring van schoenen en kleding

- Pillen van kleding of schoenen (toename van pluizen)

- Gebreken ontstaan door wassen of drogen

- Slijtage aan badkleding

- Gebreken ontstaan door externe invloeden (wrijving, scherpe voorwerpen, chemicaliën, etc.)

- Gebreken aan water- en winddichtheid van schoeisel of kleding, tenzij anders vermeld in de productomschrijving in onze webshop

- Artikelen die lichamelijke ongemakken veroorzaken vanwege het model, bijvoorbeeld zweten of blaren

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Lavida Fashion en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen. De Klant mag het artikel ook zelf naar de winkel brengen.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Lavida Fashion zo snel mogelijk schriftelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Klachten betreffende de condities of de kwaliteit van de kleding of accessoires worden aanvaard indien het betreffend kledingstuk of accessoire getoond wordt aan Lavida Fashion en indien deze klacht door Lavida Fashion gerechtvaardigd bevonden wordt. In dat geval zal de Klant recht hebben op een gratis nieuw kledingstuk of accessoire van hetzelfde type, indien nog beschikbaar.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

De items die worden teruggestuurd dienen ongedragen/ongebruikt te zijn, kleding die gewassen is of vlekken vertoond (vb: make-up) wordt geweigerd. Cadeaubons worden niet geretourneerd. Er is geen garantie op batterijen en op verkleuring van sieraden.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst/klachten

De klantendienst van Lavida Fashion is bereikbaar, op het GSM-nummer (+32)-(0)497 67 93 60 van dinsdag tot en met zaterdag van 10:00-18:00, via e-mail op lavidafashiontienen@gmail.com of per post op het volgende adres: Grote Markt 16 - 3300 Tienen (BE). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

De Europese Commissie voorziet een interactieve website voor online geschillenbeslechting (ODR-platform). Het ODR-platform is een centraal aanspreekpunt voor consumenten en ondernemers die geschillen die voortvloeien uit online transacties willen oplossen buiten de rechtbank. De Klant vindt het ODR-platform via volgende weblink: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen en materialen moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Facturen dewelke niet binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde goederen.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Lavida Fashion beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 EURO per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Lavida Fashion zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Indien Lavida Fashion ten aanzien van de Klant aan haar terugbetalingsverplichting niet tijdig zou voldoen, is Lavida Fashion aan de Klant een identieke interest en schadeloosstelling verschuldigd.

Aansprakelijkheid:

Lavida Fashion kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. Lavida Fashion kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door haar gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van Lavida Fashion zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Lavida Fashion, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Lavida Fashion, Grote Markt 16 te 3300 Tienen (BE), lavidafashiontienen@gmail.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Lavida Fashion, Grote Markt 16 te 3300 Tienen (BE), lavidafashiontienen@gmail.com.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login-gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Lavida Fashion heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Lavida Fashion houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op lavidafashiontienen@gmail.com.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen "cookies" op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Volgende cookies worden gebruikt:

"First party cookies": technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft ingevuld.

"Third Party cookies": cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv: cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven - dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van de Lavida Fashion-website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Lavida Fashion om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden kunnen te aller tijde gewijzigd worden en worden eventueel aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt en de algemene verkoopsvoorwaarden van Lavida Fashion. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

De rechtbanken van Leuven zijn bevoegd voor zover de Klant geen consument is.

Artikel 17: Productinformatie

De producten aangeboden door Lavida Fashion voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

Het is mogelijk dat Lavida Fashion op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Lavida Fashion is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Lavida Fashion, Grote Markt 16 te 3300 Tienen (BE), lavidafashiontienen@gmail.com:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en):

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.